14. – 15. október 2020 | Projektový manažment

Pozývame Vás na dvojdňový otvorený tréning "Projektový manažment". Projektový manažment sa postupne stáva základnou zručnosťou pre ľudí pracujúcich vo všetkých sférach a odvetviach.

Tréning je určený najmä pre:

 • vedúcich oddelení bez praktických alebo teoretických skúseností z projektového riadenia
 • majiteľov firiem
 • lídrov, majstrov
 • ľudí, ktorí majú záujem o projektové riadenie

Termín:  14. - 15. október 2020

Dĺžka trvania: 9.00 - 16:00 h

Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, 7. poschodie

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur/osoba  (215 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 216 eur/osoba (180 eur bez DPH)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov o princípoch riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.

Na tréningu budeme pracovať v mini tímoch na príprave vlastného projektu. Naučíte sa teda pripraviť modelový projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti vášho záujmu.

Náplň tréningu:

 • Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu.
 • Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
 • Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
 • Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure
 • Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
 • Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
 • Proces monitorovania a kontroly projektu.
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.
 • Komunikácia v projektovom tíme a vedenie projektového tímu.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu.

Tréning vedie: Nikola Sedláčková

Ak vás daný tréning oslovil, kontaktujte priamo lektorku tréningu Nikolu, alebo použite náš kontaktný formulár.