Manažérske tréningy

 • Asertivita

  Asertivita

  Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách. Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

  viac o tréningu

 • Event marketing

  Event marketing

  Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej stratégie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť vhodnú eventovú aktivitu.

  viac o tréningu

 • Komunikačné zručnosti

  Komunikačné zručnosti

  Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne komunikovať, odovzdávať posolstvo, získať spätnú väzbu efektívnym spôsobom a vedieť sa prispôsobiť danej situácii. Tréning je zameraný na získanie praktických zručností v komunikačných technikách.

  viac o tréningu

 • Koučovacie zručnosti manažéra

  Koučovacie zručnosti manažéra

  Cieľom tréningu je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorých cieľom je osobnostný rozvoj, ako aj zvyšovanie…

  viac o tréningu

 • Leadership

  Leadership

  Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia…

  viac o tréningu

 • Leadership 2.0

  Leadership 2.0

  Leadership 2.0 je unikátne a nové poňatie Leadershipu, ktoré vychádza z nášho presvedčenia, že "do procesu vedenia ľudí vstupuje vo veľkej miere to, aké kvality máme, ako sme si vedomí samých seba a ako toto…

  viac o tréningu

 • Manažérske zručnosti

  Manažérske zručnosti

  Tréning je zameraný na zlepšenie manažérskych zručností pracovníka na vedúcom poste a ich aplikovanie v praxi. Tréning je tematicky rozdelený na 2 dni, pričom súčasťou každého sú praktické cvičenia a zadania s cieľom overenia si…

  viac o tréningu

 • Moderná biznis etiketa

  Moderná biznis etiketa

  Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať…

  viac o tréningu

 • Prezentujme s radosťou a s úsmevom

  Prezentujme s radosťou a s úsmevom

  Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej prezentácie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť efektívnu prezentáciu. Výsledkom tréningu je najmä zlepšenie prezentačných schopností účastníkov.

  viac o tréningu

 • Projektový manažment

  Projektový manažment

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu.

  viac o tréningu

 • Sebapoznanie – Lumina SPARK

  Sebapoznanie – Lumina SPARK

  Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu. Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky.

  viac o tréningu

 • Spoločenský protokol

  Spoločenský protokol

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s pravidlami slušného správania sa v bežných životných situáciách, tieto pravidlá natrénovať a zároveň sa naučiť, ako ich uplatňovať v pracovnom prostredí. Tréning sa tiež venuje rôznym spoločenským udalostiam a…

  viac o tréningu

 • Strategická analýza a príprava projektu

  Strategická analýza a príprava projektu

  Tréning je zameraný pre organizácie, ktoré pripravujú konkrétny projekt. Cieľom je identifikovať východiskovú situáciu v danej oblasti, identifikovať slabé a silné stránky organizácie, dokonale analyzovať prostredie v ktorom sa projekt bude realizovať, ako aj identifikovať…

  viac o tréningu

 • Time manažment

  Time manažment

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s plánovaním svojho (nie len) pracovného času. Prostredníctvom rôznych cvičení a úloh si účastníci osvoja techniky určovania priorít a cieľov, spoznajú, aký typ človeka vzhľadom na výkonnostnú krivku sú a…

  viac o tréningu