Strategická analýza a príprava projektu

Dĺžka tréningu:                      1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning je zameraný pre organizácie, ktoré pripravujú konkrétny projekt. Cieľom je identifikovať východiskovú situáciu v danej oblasti, identifikovať slabé a silné stránky organizácie, dokonale analyzovať prostredie v ktorom sa projekt bude realizovať, ako aj identifikovať obmedzenia a bariéry pre projektový tím. Počas tréningu budeme pracovať s viacerými metódami strategickej analýzy prostredia, v ktorom sa v priebehu projektu budeme pohybovať, budeme analyzovať stakeholderov ako aj identifikujeme kľúčové schopnosti danej organizácie. Tréning sa dá uskutočniť aj formou konzultácie vo dvojici, respektíve v malej skupine.

Náplň tréningu:

  • Definovanie základných problémov a východiskovej situácie
  • Analýza východiskovej situácie, identifikácia východiskových podmienok projektu a organizácie
  • Strategická analýza – SWOT analýza, PEST analýza, SPACE analýza, Analýza príčin a dôsledkov, Strom problémov ...
  • Identifikácia a analýza záujmových skupín projektu, sociogram stakeholderov
  • Definovanie cieľov projektu, previazanosť cieľov, využitie tvorivých skupinových aktivít a techník
  • Tvorba hlavných a podporných aktivít projektu, využitie metódy work breakdown structure
  • Tvorba časového harmonogramu projektu, odhad časových úsekov a predpokladaných nákladov, tvorba predbežného rozpočtu projektu
  • Udržateľnosť aktivít projektu, kvalita a kontrola pripravovaného projektu
  • Road mapping projektu