Projektový manažment

Dĺžka tréningu:           

2 dni (1 deň = 8 h)           

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov.

Náplň tréningu:

Tréning je vedený formou klasického školenia (lektor v interakcii s poslucháčmi), na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, ktorá kladie dôraz na tímovú prácu.

 • Úvod do projektového manažmentu, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu
 • Organizačná štruktúra projektu, životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít
 • Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram, metóda PERT, metóda CPM), plánovanie a využitie zdrojov projektu
 • Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu
 • Manažment kvality projektu
 • Proces monitorovania a kontroly projektu, tvorba časových rezerv
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte
 • Voľba vhodných podporných softwareových nástrojov pre tvorbu a realizáciu projektu, príklady použitia týchto nástrojov (offline a online nástroje, cloudové riešenia)