Negociačné schopnosti

Dĺžka tréningu:                      2 dni  (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov so štandardnými taktikami vyjednávania pri komunikácii s klientom. Cieľom je osvojenie si vedenia dialógu a zvládnutie primeranej taktiky a proti argumentácie v obchodnom styku.  Výsledkom tréningu je zdokonalenie sa vo vyjednávaní, ako predpoklad pre dlhodobú spoluprácu s obchodnými partnermi.

Náplň tréningu:

Komunikácia

 • Význam efektívnej komunikácie pre úspešné vyjednávanie
 • Verbálna komunikácia (výber vhodných jazykových prostriedkov, vyjadrovacie štýly a ich využitie v konkrétnych situáciách)
 • Neverbálna komunikácia (porozumenie reči tela, jej využitie pri analýze partnera a samotnom vyjednávaní)

Komunikácia s klientom

 • Typológia klientov
 • Komunikácia s problémovým klientom

Presvedčovanie a argumentácia

 • Spôsob kladenia otázok
 • Voľba taktiky podľa typu partnera
 • Efektívne vedenie diskusie

Konflikt

 • Príčiny vzniku konfliktu pri vyjednávaní
 • Spôsob riešenia konfliktov
 • Zvládanie negatívnych emócií, sebaovládanie

Vyjednávanie, fázy vyjednávania

 • Prípravná fáza (definícia cieľov, zber informácií, stanovenie stratégie)
 • Vlastné vyjednávanie (vedenie diskusie, presvedčovanie, argumentácia, predostretie návrhov, dohoda, prípadné ukončenie vyjednávania)
 • Vyhodnotenie vyjednávania (bezprostredne po vyjednávaní, s časovým odstupom, vyvodenie záverov, vyhodnotenie ako podklad pre budúce vyjednávanie)

Tréning

 • Modelové situácie (praktické precvičovanie získaných poznatkov)
 • Chyby pri vyjednávaní
 • Tvorba vlastného efektívneho štýlu vyjednávania