Komunikačné zručnosti

Dĺžka tréningu:                            1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:
Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne komunikovať, odovzdávať posolstvo, získať spätnú väzbu efektívnym spôsobom a vedieť sa prispôsobiť danej situácii. Tréning je zameraný na získanie praktických zručností v komunikačných technikách. Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí pri svojej práci využívajú rôzne druhy komunikácie (osobnú, telefonickú, komunikáciu s obchodnými partnermi, dodávateľmi, prijímanie návštev a i.). Je zameraný na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácii partnera z domáceho i zahraničného prostredia.

Náplň tréningu:

  • Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)
  • Komunikačné kanály - „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér
  • Komunikačný proces (zdroj, správa, kódovanie, kanál, dekódovanie, príjem, feedback)
  • Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)
  • Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese
  • Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby
  • Príprava úspešného vyjednávania – vyjednávanie „výhra-výhra“(konkrétne kroky ako sa pripraviť na rokovanie – príprava argumentov a pod.)
  • Efektívne telefonovanie
  • Komunikácia so zahraničným partnerom – na čo si treba dávať pozor