Firemná korešpondencia v praxi

Dĺžka tréningu:          1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning firemnej korešpondencie v praxi je určený všetkým tým, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s firemnou korešpondenciou, komunikujú s klientmi, obchodnými partnermi a pre ich prácu je zostavovanie obchodných listov nevyhnutné. Prvá časť tréningu je venovaná STN normám, ktoré upravujú písomnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Účastníci sa oboznámia s pravidlami písania a používania znamienok, skratiek, značiek a číselných znakov a so zásadami pri písaní obchodnej korešpondencie. Tréning sa ďalej zameriava na nové druhy komunikácie – e-mailovú korešpondenciu a s ňou súvisiacu netiketu (etiketa v elektronickej komunikácii). Na záver si účastníci ozrejmia niektoré špecifiká cudzojazyčnej korešpondencie. Súčasťou tréningu sú rôzne cvičenia na štylizáciu a prácu s textom. Každý účastník tréningu obdrží vzory listov podľa STN noriem.

Náplň tréningu:

Úprava písomností podľa noriem

 • STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy
 • STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
 • Interpunkčné znamienka v texte, používanie medzier, písanie skratiek, dátumov, časových hodnôt, úprava nadpisov, zvýrazňovanie textu
 • Pravidlá účelnej a prehľadnej tvorby textu
 • Pravidlá úpravy úradných, obchodných a osobných listov v tuzemskom styku (oslovenie, vec, odvolávacie údaje, text listu, ukončenie textu listu, pozdrav, pečiatka, podpis, prílohy, rozdeľovník)
 • Pravidlá písania adries
 • Pravidlá úpravy cudzojazyčných úradných a obchodných listov

Firemná kultúra písomností

 • Zásady pri písaní obchodnej korešpondencie a štylizácia
 • Príprava, koncept (Čo chceme listom dosiahnuť? Koho oslovujeme?)
 • Obsah listu (Formulujeme obsah správne? Nie je náš list príliš dlhý?)
 • Štylizácia listu (Ako písať a ako nepísať)

E-mailová komunikácia a netiketa

Cudzojazyčná korešpondencia

 • Špecifiká cudzojazyčnej úpravy (používanie skratiek v adresách, skratky mesiacov, oslovenia)