Event marketing

Dĺžka tréningu:                      1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej stratégie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť vhodnú eventovú aktivitu.

Náplň tréningu:

Čo rozumieme pod pojmom event marketing

 • Dôvody rastúceho významu event marketingu
 • Definovanie pojmu event marketing
 • Význam event marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu
 • Základná typológia event marketingových aktivít
 • Event marketing vs. Event management

Proces plánovania a tvorba event marketingovej stratégie

 • Stanovenie cieľov event marketingu
 • Identifikovanie východiskových podmienok a definovanie cieľových skupín pre event marketingu
 • Plánovanie a tvorba event marketingovej stratégie, situačná analýza
 • Voľba eventu
 • Plánovanie zdrojov, stanovenie rozpočtu
 • Integrácia eventu do komunikačného mixu, medializácia eventu
 • Event marketing z pohľadu správania sa zákazníka

Event controlling

 • Význam kontroly pri príprave a realizácii event marketingových aktivít
 • Metódy event marketingovej kontroly
 • Následné aktivity po realizácii eventu