Mobilita č. 3: Projektové riadenie

Prijímajúca organizácia: Gradua - CEGOS , s. r. o., CZ, www.gradua.cz

Termín: 23. - 24. máj 2017

Obsah tréningu:

Koordinácia projektu, riadenie informácií a komunikácie

 • koordinácia projektu,
 • komunikačný systém projektu, komunikačné príležitosti,
 • projektové jednania a ich dokumentácia, praktické rady prie riadenie komunikácie,
 • reporting.

Riadenie rizík projektu

 • pojem rizika a základná terminológia, druhy rizík, spôsoby hodnotenia,
 • identifikácia a rizík a príležitostí, významné rizikové faktory,
 • vyhodnotenie rizík, mapa rizík,
 • plán odozvy na riziká, typy riešení obmedzujúcich riziká,
 • monitorovanie a prehodnotenie rizík.

Riadenie zmien pri realizácii projektu

 • príčiny vedúce k operatívnym zmenám v priebehu projektu,
 • evidencia zmenových návrhov a ich dokumentácia,
 • klasifikácia operatívnych zmien podľa ich dopadu,
 • proces zmeny, komunikácia a schvaľovacie procedúry zmien.

Riadenie kvality projektu

 • čo je súčasťou riadenia kvality projektu,
 • nástroje kvality aplikovateľné v projektoch.

Riadenie nákladov projektu

 • prístupy k riadeniu nákladov projektu,
 • kontrola podľa rozpočtu projektu a predikácie nákladov,
 • vzťah riadenia nákladov a finančného riadenia projektu.

Uzatvorenie projektu

 • účel uzatvorenia projektu,
 • záverečná akceptácia projektu,
 • záverečné analýzy - poučení z projektu,
 • administratívne uzatvorenie projektu.