12. september 2018 | Moderná biznis etiketa

Pre Slovak business agency lektorujeme odborný seminár pre začínajúcich podnikateľov (do 3 rokov od vzniku firmy) a nepodnikateľov.

Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva podnikateľom suverénnosť vo vystupovaní, čo uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy a dosahovať úspech v biznise. Na našom seminári vám predstavíme pravidlá spoločenského protokolu a vysvetlíme rozdiely medzi spoločenskou a biznis etiketou.

ČO SA DOZVIETE?
• Oslovovanie a predstavovanie, rozdiely v spoločenskom a biznis prostredí, podávanie rúk, tykanie
• Etiketa na obchodnom rokovaní
• Čo prezrádza naše telo – neverbálna komunikácia
• Práca s vizitkou, správne odovzdanie a prijatie vizitky, ako má vizitka vyzerať
• Pozície pri rokovaní, usadenie obchodného partnera, obchodné stretnutie vo firemných a reštauračných priestoroch

Kedy?
Pre podnikateľov 12.09.2018, 09:00 – 13:00 hod.
Pre nepodnikateľov 12.09.2018, 09:00 – 12:00 hod.

Kde?
SOPK Trenčín
Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program a podaktivity 1.7 Rastový program.

Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

REGISTRUJTE SA TU:

PODNIKATELIA: https://goo.gl/forms/t3kJEMMyCFKhsfqB2
NEPODNIKATELIA: https://goo.gl/5iX9cy

Ukončenie registrácie: 11.09.2018 o 15:00 hod.

Kontakt pre nepodnikateľov: ap.tn@npc.sk
Kontakt pre podnikateľov: rp.tn@npc.sk

Účasť je bezplatná.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:
Účastníkmi môžu byť len fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

* Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na Slovensku ( okrem BSK ).

PODMIENKY - PODNIKATELIA:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.